ســـــــلام به همتــــون بچـــه هـــا :)) خــــوبیــــــن ؟!! لبخند  ایشــالله ک خــــوب بــــــاشین...    منـــم بــد نیستــــم مـــرسی نیشخند 

 خیلی ببخشیـــد امســــال خیـــلی کم کـــاری کـــردم و اصـــلا تـــو وب فعـــالیت نکـــردم خـــودتـــونم میـــدونیـــن ک امســـال کنکــــور دارم ناراحت  و اصــلا هم وقــت ســر خارونــدن ندارم ولـــی ایشـــالله ســـال بعـــد میتــــرکونم بــراتون لبخند  

فقـــط ایـــن پــرشیــن بــلاگ هــم وبــمو غیــرفعــال کـــرده بــود ک خــودمـــو قهــوه ای کــردم ولـــی اونـــم ب حــول قوه الهــی بــرطــرف شد نیشخند  

 الـــانم فقـــط  اومـــده بــودم ســـر بزنـــم تــا ببیــنین ک فـــراموشتـــون نکـــردم و همیشــه بــه یــادتونم... امیـــدوارم شمـــا هم منـــو فـــرامــوش نکـــرده بـــاشین... مژه  
خــب بــچه هــا من دیـــگه یــواش یــواش بــرم فقـــط اگــه زحتمـــی نبــاشه :) بــرام دعــا کنیــــن. ممنـــونتـــون میشـــم لبخند پـــس فعـــلا  @--8-  «-- گُــل 

 

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱٦ | ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

 

 

 

بچـــه هـــا بــا عــــرض معــــذرت از همـــــگی وبــــو تعــــطیلـــــش کــــردم چـــون وقــــت کــــافی بـــــرا رسیـــدگی بهشـو نــــدارم... ایشالله اگه عمری باقــی بـــود دوبـــاره بعـــد کنکـــورم میــام و راه انــدازیــش میکنـــم...

 

دلــــم بـــــراتـــــــــون تنـــــگ میشــــــــه 

فــــدا مـــدا همگـــی....

تاريخ : ۱۳٩٤/۱/۱۱ | ٩:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۱۸ | ٤:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــلام بــه همتــــون. بچــه هــا آهنگـــو بخـــاطر ایــام محــرم بــرداشتــم ولــی بــعد اربعیـــن دوبـــاره میـــذارم ... یــا همیــنو یــا یکــی بهتـــرشـــو × زبان    پـــس فعـــلا × چشمک

××××××××××××××××××××××××××××××××××××


بچــه هـــا آهــنگ جــدیــدم چطـــوره ؟×!×!  
زبان اونقـــد گفتــــین عـــوض کــن 

و فـــلان و فـــلان کــه آخـــر ســر ایـــنو گـــذاشتـــم دیــگه × 
نیشخند


حــــالا بـــه وبـــــ میـــاد یـــا نـــــه ؟×!  مژه

نظـــرتـــونو راجبــش بگیــــن !×! چشمک تـــو کــامنتــای پســت پــاییـــنی ↓ ↓ ↓ ↓ 

راستـــی اگــه آهـــنگ شـــاد و جــالبـی هــم میشنــاسیــن (از اونــایی کــه 

بــاعـــث تغییــــرات فیــزیــکی و شیمیــایی در آدم میشـــهنیشخند) اسمــشو تــو 

کــامنتـا بــذاریــن بــرم گــوش بــدم روحـــم شــاد شـــه ! نیشخند   

دستــــتـــون طـــلا !×! زبان  فـــدا همگــــــــــی × @---8-- <== گُــل ـه نیشخند 
 

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٥ | ٢:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بــــــــاز آمـــــد بـــــــوی گـَنـــــــد مـــاه مـــدرســــــــــه !!  نیشخند

ســلام بــه همــــگی بــروبـــچ عــزیــزنیشخند ! چطـــور مطـــوریـــن ؟!!

 تعطیـــلات خــــوش گـــذشــــت ؟!! بــه مـــنکــه زیــاد × زبان

 فــرا رسیـــدن ایــــام مــدرســـه و امتحــانــات و شیــطونــی هــای تــو مــدرســه و دیــوونــه کــردن نــاظـــم و ... رو تسلیــــت میـــگم !زبان

 واقعـــا دوران طـــاقــت فــرســا نیشخندو سختیـــه مخصــوصــا واس اونــایی کــه جلــو روشــون کنکـــور دارن × چشم 

راستــی بچــه هــا ازتــون یــه خــواهــش دارم.... :  

   فقــط یــک لحظــه عصـــر 31 شهـــریــور رو تصـــور کنیـــن ... 

مـــن دیـــگه هیـــچ عـــرضــی نـــدارم نیشخند خــــوش بـــاشیـــــن...  نیشخند 

 ستـــاد کـــوفت کنـــی ایـــن 10 روز بــاقیمونـــــده ×× خنده 

 

خــب بچــه هـــا. حـــالا همگــی یــه ســـلام بـــدیـــن بــه عمــویی ؟!! نیشخند ↑↑↑

فقـــط ســلامـــا !×! بــدو بیــراه نگیـــن !! زبان 

  

بـــرو ادامــه تــا از دســـتت نـــرفتـــــه × نیشخند

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٢ | ۳:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــــلام بــــه همگـــــــی !! لبخند خـــوبیـــن ؟!! نیشخند خیــلی خــب فحــش نــدیـــن! زبان میـــدونــم دیـــگه × الــان همتــون مثـــل خــود مـــن ایـــنجــوری ایــــن (البتــه اونــایی کــه روزه میــگیـــرن) ==> هیپنوتیزم ( نیشخند ) 

اصـــــن تــو ایـــن گـــرمــا روزه گـــرفتـــن خـــودش یــه اجــر جـــداگــانه ای داره واقعـــا ! زبان اجــــرمــــون بـــا خــــدا ! نیشخند     

 راستــی بچــه هـــا میـــدونستیــــن اگــه یــه مــاه روزه نگیـــریــن کفـــارش میشــه 5 ســـال !!  خنده مــــن دیـــگه هیـــچ عـــرضی نـــدارم !! نیشخند

یــه چیــز دیــگه : بچــه هــا مــن دیـــگه عــذر خــواهی نمیکنــم شمـــا خــــودتـــون  یــه عـــذر خـــواهــی بــابــت دیــر شـدن آپ بــذاریــن کنـــار هــر پستــم ! نیشخند 

ایـــن عکــس پــاییـــنی هــم کـــه حلـــووول (زبان) ایـــن مـــاه مبــــارک، مــاه میــهمــانی خــدازبان رو بهتــون تبــریک میــگه !! البتـــه بــا تــــاخیــــرِ 24 روزه !!  نیشخند  خـــودتـــون بــا بزرگــی خــودتــون عکســه رو ببخشیــد دیــگه ×× جــوونــی کـــرده ! نیشخند    

 خــدایــا انصــــافـــا تــوقــع نـــداشتیــم تــو ایــن گـــرونــی مهمـــونی بگیـــریــــا !! واقعـــا دمـــت گــــرم ×× نیشخند 

 تــا یـــادم نــرفتــه بچــه هـــا اگــه از روزه گـــرفتــن خستــه شـــدیـــن بگیــن عکسمــو آپلـــود کنــم مـــاه رویـــت شـــه !  نیشخند

 بـــه فـــرقــش کـــی اثــر میـــکرد شمشیــــر 

                                            گمـــــانــم ابـــن ملـــجم یـــا عـــلی گفـــــت !!   

 

شهـــــادت مظــلومـــانه مــولی مـــتقیــان ، حضــرت علــی(ع) رو هـــم تسلیـــت میـــگم !  ناراحت   

 

×               ×             ×              ×             ×           ×               ×  

خــــــب دیــــــگه بــــــریــــــن ســـــراغ پســــت تـــو ادامـــه مطــــلب !! چشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۳٠ | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــلام بــه همـــگی بـــروبـــچ ×× لبخند چطـــور مطـــوریـــن ؟! ایـــشالله در ســلامتـــی کـــامــل بــه ســـر ببـــریـــن !! مـــا هــم بــه حـــول قــوه الهـــی فعـــلا کــه ســالمیـــم ×زبان

ولــی بچــه هــا دیـــگه کــم کــم حـــالم داره ازهـــرچی وبـــلاگ و وبـــلاگ نـــویســه بــه هــم میـــخـــوره ...

دو روز زحمــــت بکــش، وقـــت صـــرف کــن تــا یــه پُســـت درســـت و حســـابی بـــذاری بعــــد یــه عــده ( بــدبخـــت بیچــــاره ) بیـــان بـــدون هیــچ چــون و چـــرا و منبــع و اجـــازه ای بـــا زدن دو تـــا کلیـــک " تمـــام " پُســـت رو کپـــی کـــنن تـــو وبـــ خـــودشـــون. شمــا خــودتــون چــه حـــالی میشیــن ؟!! شمــا هــم مثـــل مــن حـــالتـــون از ایــن آدمـــای پَســـت  بــه هــم میـــخوره یــا نــه ؟!! حــالتــون از وبـــلاگ نویــسی بــه هــم میـــخوره یــا نــه ؟!!   واقعــا بـــراشــون متــاسفـــم ×× ایــن کـــارشــون از دزدی هــم بــد تــره ! 

درکـــل اوقــات خــودمــو خــودتـــون رو زیــادی تــلخ نمیکنـــم بــا مـــوضــوع وبــم نمیـــخونـــه !!  چشمک

هوراعیـــد نیـــمه شعـــبان رو هــم بــه همــه تبـــریک میـــگم هورا

 

راستـــی بچــه هــا امتحـــانـــات و چجـــوری گـــذرونـــدیـــن ؟!! نیشخند مــن یکی کــه دو ســه تــاشـــو بــد جـــوری ر.یـ.ـد.م دقیقــآ همــونـایی کــه تــرم اول 20 بــودم ××  خـــدا عـــاقبــت بــه خیـــرومــون کنــه !! زبان

حـــالا بـــریــم ســـراغ اولیــن پُســـت بعــد از تعــطیــلی مـــدرســه هــا و افتـتــــاحیــه کیـــف و حـــال ×× نیشخند 

 

 بـــریــــن ادامـــه مطـــــلب ... لبخند

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٢ | ۸:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــلام بــه همــه بــــروبـــچ عـــزیــــز !!! چطـــور مطـــوریـــن ؟!! زبانامیــدوارم کــه خــوب و شاداب و سرحال و ... :)  بــاشیـــن ××هورا

مــن یــه عــذر خــواهــی بــابـــت دیـــر آپ کـــردن بــهتـــون بــدهکـــارم، ایــن معلمــــای مــارو جــو تــرم دوم گــرفتــه بـــود نمیــذاشتــن یــه روز رو هــم بیکـــار بمـــونیـــم ×× خـــلاصــه ... تــا میـــخــوردیـــم امتحــان انـــداختـــن. نیشخند {حتیـــ یکیــــشم انــداختــه بــود واس همیــن شنبــه ( 24 ام) کــه گفتیــم جمــع کــن بــابـــا و از ایــن جــور حــرفــا...  اونـــم حــذفــش کــرد !! نیشخند همچیـــن آدمــایی هستیــم مـــا !! زبان } واس همـــون نمیتــونستـــم آپ کنـــم ×× دیــگه بــایــد خــودتــون ببخشیــد !!! لبخند

 

حـــالــــا از ایـــنــا گــذشتــــه ....      

        .:   پیشـــاپیـــش ســــال نــو رو بــه همتــــــون تبـــریــــک میــــگم !!  :.

           ایشـــالله ســـال میـــمونــ نیشخندو خــوشیـــ بــرا هممـــون بــــاشه !!!خیال باطل

تحــویــل هــم کـــه ســـاعت 20 و 27 دقیقــه و 7 ثــانیــه و 30 صــدم ثــانیـــه و 34 هـــزارم میــلی ثــانیــه :) پنجشنبــه اســـت. صــرفــا جهــت اطــــلاع !! نیشخند  تــو دعــای ســر تحــویل هــم مــارو از یــاد نبـــریـــد !! زبان

راستــی تــو پســت تبــریک عیــد ســال قبــل یــه مطــلب طنــز هــم راجب عیــد نــوروز گــذاشتــم کــه میتــونیــن بــریــن نگــاه کنیـــن ==> از ایـــنجا :)

اون پســـت هــم کــه قــولشــو داده بــودم و بخــاطــرش منــو کچــل کــرده بــودیــن نیشخند تــو ادامــه اســــت و طــبــق معمــول هــم طنـــز ـه، هــم دراز !! زبان

 

 

کـــلام آخــــر... ==>             

                                نـــوروزتـــان پیـــروز، پیــروزتــان هــر روز نیشخند

 

بــــــــــدویـــــــد ادامــــــــه مطــــلب ( بـــاشــد کــه مـــورد پســـند واقـــع شـــود... )  نیشخند

 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ | ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بـــا ســـلام بــه همگیــــ !! اگر در صحت و سلامت  به سر میرید لطفا اعـــلام حضـــور کنیــــد
( اعـــلام حضـــور کــامنــت در پســـت پـــایینیــــ !! ) نیشخند
.
.
.
.طرح سر شماری جوجه آخر پاییز نیشخند

 

چطـــوریـــن بـــروبــــچ ؟!!! ایشـــالله کــه خــوب هستیــــن ×× غـــرض از گـــذاشتــن ایــن پســــت تبــریــک شــب یلـــدا بـــود کـــه گـــفتیـــم !! زبان  دیـــگه عــــرضی نیســـــت !! نیشخند

 

 


آهــــا راستیــــ بچـــه هــــا بـــا تــوجـــه بـــه زیــاد شــدن حجـــم درســـا و نـــزدیـــکی امتحـــانـــات نــوبـــت اول و از همــه مهــم تــر کـــرم ریــزی معــلمــا ( نیشخند ) وقـــت کمیـــ بــاقیــ میـــمونـــه کــه بیــام نــت و ج نظـــراتــــتونو بــدم ولیـــ هـــرجـــوری شـــده میـــامزبان بـــد بــه دلتـــون راه نـــدیـــن و منتظـــر بـــاشیــــن ×× مژه فــــدای همگیــــ !! چشمک

 

××××××××××××××××××

 

ایــــنم انـــدر احــوالات همــه مــا در شـــب یـــلدا !! خنده


خــــــــوش بـــاشیــــــن !!   --8--@  چشمک

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢۸ | ٩:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــــلام بــــه همه بـــروبـــچ !! لبخند چطــــوریـــــن ؟!! مــــدرســــه خـــوش میـــگــذره عــــایا ؟!! نیشخند  مـــا کـــه کـــلا بیخیـــال همــه چیــ ایـــم×× شمـــا رو نمیـــدونـــم !! زبان 

راستـــی دهنــــم ســـرویـــس شـــد از بـــس گفتیـــن آپ کـــن ! خـــدا عـــوضتـــون بـــده !! نیشخند

پ.ن : بـــرخـــلاف پســـت قبلیــ کـــه گفتـــه بـــودم No TaBriK ایــــندفــه میــــتونیـــن قــالبــو تبــریک بگیــــن !!  نیشخند البتـــه اگـــه خـــوشتـــون اومـــده بـــاشه !!

حـــالا بـــرین ســـراغ آپ جـــدیـــد ...

البتـــه مـــال یـــه چنـــد وقـــت پیـــشه، یکـــم هـــم بیـــ ادبیـــ داره !! نیشخند نــــدیده بگیــــرین ××× 

کــــامنـــت هـــای خنـــده دار پشـــت یـــک مشـــکل !!  ( تـــو ادامـــه... چشمک)

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/٢٦ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.