ســــلام بــه همــه بــــروبـــچ عـــزیــــز !!! چطـــور مطـــوریـــن ؟!! زبانامیــدوارم کــه خــوب و شاداب و سرحال و ... :)  بــاشیـــن ××هورا

مــن یــه عــذر خــواهــی بــابـــت دیـــر آپ کـــردن بــهتـــون بــدهکـــارم، ایــن معلمــــای مــارو جــو تــرم دوم گــرفتــه بـــود نمیــذاشتــن یــه روز رو هــم بیکـــار بمـــونیـــم ×× خـــلاصــه ... تــا میـــخــوردیـــم امتحــان انـــداختـــن. نیشخند {حتیـــ یکیــــشم انــداختــه بــود واس همیــن شنبــه ( 24 ام) کــه گفتیــم جمــع کــن بــابـــا و از ایــن جــور حــرفــا...  اونـــم حــذفــش کــرد !! نیشخند همچیـــن آدمــایی هستیــم مـــا !! زبان } واس همـــون نمیتــونستـــم آپ کنـــم ×× دیــگه بــایــد خــودتــون ببخشیــد !!! لبخند

 

حـــالــــا از ایـــنــا گــذشتــــه ....      

        .:   پیشـــاپیـــش ســــال نــو رو بــه همتــــــون تبـــریــــک میــــگم !!  :.

           ایشـــالله ســـال میـــمونــ نیشخندو خــوشیـــ بــرا هممـــون بــــاشه !!!خیال باطل

تحــویــل هــم کـــه ســـاعت 20 و 27 دقیقــه و 7 ثــانیــه و 30 صــدم ثــانیـــه و 34 هـــزارم میــلی ثــانیــه :) پنجشنبــه اســـت. صــرفــا جهــت اطــــلاع !! نیشخند  تــو دعــای ســر تحــویل هــم مــارو از یــاد نبـــریـــد !! زبان

راستــی تــو پســت تبــریک عیــد ســال قبــل یــه مطــلب طنــز هــم راجب عیــد نــوروز گــذاشتــم کــه میتــونیــن بــریــن نگــاه کنیـــن ==> از ایـــنجا :)

اون پســـت هــم کــه قــولشــو داده بــودم و بخــاطــرش منــو کچــل کــرده بــودیــن نیشخند تــو ادامــه اســــت و طــبــق معمــول هــم طنـــز ـه، هــم دراز !! زبان

 

 

کـــلام آخــــر... ==>             

                                نـــوروزتـــان پیـــروز، پیــروزتــان هــر روز نیشخند

 

بــــــــــدویـــــــد ادامــــــــه مطــــلب ( بـــاشــد کــه مـــورد پســـند واقـــع شـــود... )  نیشخند

 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ | ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بـــا ســـلام بــه همگیــــ !! اگر در صحت و سلامت  به سر میرید لطفا اعـــلام حضـــور کنیــــد
( اعـــلام حضـــور کــامنــت در پســـت پـــایینیــــ !! ) نیشخند
.
.
.
.طرح سر شماری جوجه آخر پاییز نیشخند

 

چطـــوریـــن بـــروبــــچ ؟!!! ایشـــالله کــه خــوب هستیــــن ×× غـــرض از گـــذاشتــن ایــن پســــت تبــریــک شــب یلـــدا بـــود کـــه گـــفتیـــم !! زبان  دیـــگه عــــرضی نیســـــت !! نیشخند

 

 


آهــــا راستیــــ بچـــه هــــا بـــا تــوجـــه بـــه زیــاد شــدن حجـــم درســـا و نـــزدیـــکی امتحـــانـــات نــوبـــت اول و از همــه مهــم تــر کـــرم ریــزی معــلمــا ( نیشخند ) وقـــت کمیـــ بــاقیــ میـــمونـــه کــه بیــام نــت و ج نظـــراتــــتونو بــدم ولیـــ هـــرجـــوری شـــده میـــامزبان بـــد بــه دلتـــون راه نـــدیـــن و منتظـــر بـــاشیــــن ×× مژه فــــدای همگیــــ !! چشمک

 

××××××××××××××××××

 

ایــــنم انـــدر احــوالات همــه مــا در شـــب یـــلدا !! خنده


خــــــــوش بـــاشیــــــن !!   --8--@  چشمک

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢۸ | ٩:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــــلام بــــه همه بـــروبـــچ !! لبخند چطــــوریـــــن ؟!! مــــدرســــه خـــوش میـــگــذره عــــایا ؟!! نیشخند  مـــا کـــه کـــلا بیخیـــال همــه چیــ ایـــم×× شمـــا رو نمیـــدونـــم !! زبان 

راستـــی دهنــــم ســـرویـــس شـــد از بـــس گفتیـــن آپ کـــن ! خـــدا عـــوضتـــون بـــده !! نیشخند

پ.ن : بـــرخـــلاف پســـت قبلیــ کـــه گفتـــه بـــودم No TaBriK ایــــندفــه میــــتونیـــن قــالبــو تبــریک بگیــــن !!  نیشخند البتـــه اگـــه خـــوشتـــون اومـــده بـــاشه !!

حـــالا بـــرین ســـراغ آپ جـــدیـــد ...

البتـــه مـــال یـــه چنـــد وقـــت پیـــشه، یکـــم هـــم بیـــ ادبیـــ داره !! نیشخند نــــدیده بگیــــرین ××× 

کــــامنـــت هـــای خنـــده دار پشـــت یـــک مشـــکل !!  ( تـــو ادامـــه..چشمک)

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/٢٦ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســـلام بــــه همتــــون بچـــه هـــــا !! مــدرســه هــا خــوش میگــذره ؟! نیشخند امســال معلمــای خوبیــ واسمـــون افتــــاده تــو کــلاس کــلا میخنـــدیـــم !!  زبان خــدا واس شمـــا هــم همچیـــن معلـــمایـــی نصیـــب کنـــه !!! نیشخند 

 

راستــی بچــه هــا ایــن قالب دائمیــ نیســت. ایـــن میــمونــه تــا وقتـــی کــه یکــــی درســت و حسابیــشو پیــدا کنــــم. پــس لطفـــا No TabriK نیشخند 

حـــالا بــریـــن  ســـراغ آپـــ ایشـــالله کــه مـــورد پســند واقــع شــه !! چشمک 

فقـــط امیـــدوارم هموطنـــای ابـــادانیـــه گلـــمون نـــاراحـــت نشـــن.قصــدمـــون توهیـــن نیســـت !!! چشمک

××××××××××××××××××××××××××××××

ورودیــــه ابــــودان !!! نیشخند

 

 

اصلیـــا تـــو ادامـــه ان ... بریـــن نگـــاه کنیـــن !! لبخند

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٧ | ٥:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســــلام به همتـــون. بچــه هــــا قالبـــم یکیـــ دو روزه قاطی کــرده بعضیـــ قالبـــا رو نشــون نمیـــده. به پرشیــن بلاگ خبــر دادم. ببیـــنم کــی رسیــدگی میکنـــن. شایـــدم خودم انگولــک کردم درست شـــد ! نیشخند خــدا رو چــه دیدیــــ !!  زبان 

پـــس بچـــه هــا مرحمــت کنیــن بــا گفتـــن قالــب جدیــد مبارک و از اینجــور چیــزا رو مخـــم رژه نریـــن !!  خنده 

           با عــرض تشکـــر و قــدر دانیــــ  AliSpeeD ـه کبیـــر !! عینک

خـــداییـــــ ایـــن واژه اخــرو داشتــــی ؟!!! نیشخند 

تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٢ | ۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

ســلام به همگــــی.چشمک بچـــه ها بایــد ببخشیــد کــه اینقــدر دیــر به دیــر آپ میکنــم... اصــلا ایــن بــاز شــدن مدرســه ها (کثافطنیشخند) به ادم یــه انرژی منفـــی ای میــده کــه نگـــو ! زبان  حـــلا بریـــن پســـت رو بخــونیــن حداقـــل یکــم از فکــر مدرســه ها بیایــن بیرون !! نیشخند  

 

 ×××××××××××××××××××××××

 

 دیدین ﻇﻬﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺨﺎﺑﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺩﺍﺭﻩ! ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﺧﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ !!!

.

.

.

ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺻﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺒﻪ؟

ﺭﻭﺯﻩ؟

ﻇﻬﺮﻩ؟

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ؟

ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ؟

ﺩﻳﺮﻭﺯﻩ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩن ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻯ؟

ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻯ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ؟

ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ؟

ﺍﻻﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮﻳﺨﻪ؟

ﺯﻣﻴﻨﻪ؟

ﻫﻮﺍﺳﺖ؟ ﻓﻀﺎﺳﺖ؟

ﻣﻦ ﻣﻨﻢ؟

ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××

 

بقـــیه تو ادامــــه ... چشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٤ | ٩:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

سلام بچه هاااا ... ببخشید که سه روزی نبودم رفته بودیم یه مسافرت کوتاه مدت ! زبان

یه روزش که کلا تو راه بودیم یه روزشم تو خواب، میمونه یه روز !! نه اخه این پدر گرامی بنده چی فرض کرده که ما رو برده سفر یه روزه ؟!! نیشخند 

ولی بد نبود خوش گذشت جاتون خالی ...

چند تا هم عکس براتون گذاشتم ادامه. اگه خواستین میتونین برین ببینین !!چشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بازم سلام به همگیــ !! فک کنم دیگه هیچ توجیه ای واس دیر شدن این اپ نمیتونم ارائه بدم ... زبان شما بذارید پای جَوونیم !! نیشخند   راستی اگه یه جا بی ادبی دیدین یکم جنبه از خودتون نشون بدین چیزیتون نمیشه !!نیشخند   حالا برین سراغ اپ ...   چشمک

 

 

 

خونمون مهمون اومد ...

وقتی در رو بازکردم دخترشون قدش حدودیک و نود بود

وقتی کفشش رو درآورد یک و هفتاد وپنج شد ،

اومد توی خونه گل سرش رو برداشت شدیک و پنجاه

نگرانم کم کم محو بشه !خنثی

 

 

 

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××


 

گاج منتشرکرد:

اولی ها، دومی ها، سومی ها، کنکوری ها...

خــــــاک تو سرتــون با این وضع درس خوندنتون !! :|

 خندهنیشخندقهقهه


چون زیاد بودن بقیشو گذاشتم ادامه مطلب ... 

 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/٢٤ | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

سلام به همگی دوستاااان !! چشمکببخشید که این اپم دیر شد !! از یه طرف طوطیم فرار کرد از طرف دیگه اینترنتم تموم شد ... منم که نمیتونستم بابام رو توجیه کنم که اینترنت از نون شبم واجب تره !!! زبان  اینطوری شد که دیر شد !! نیشخند

 

توصیه بابام به من موقع رانندگی 
سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛شاید یکی بی شعورتر از تو پیدا شد که از اونور بیاد :|
خندهنیشخند

 

 ××××××××××××

 

فیزیک خیلی آسونتر میشد، اگه به جای سیب، خود درخت رو نیوتن افتاده بود...!
نیشخندقهقهه

باز هم ببخشید چون بقیه رو گذاشتم ادامه مطلب !! چشمک
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱۱ | ٢:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

سلااااام به همه بروبچ !! لبخند اول از همه حلوووول ماه مبارک رمضان رو  بهتون   تبریک میگم !!!   نیشخند

امیدوارم این ماه هم به خیر و خوشی بگذره !!  نیشخند دوما ببخشید که دیر اپ کردم !    چشمک

سوما برین اپ رو بخونین !! امیدوارم جیگرتون با زبون روزه یا بی زبون روزه حال بیاد !!   نیشخند

 

تو جاده داری میری بعد تابلو زده “خطر ریزش کوه”
خو الان دقیقا چی کار باید بکنیم؟
بریم؟
نریم؟
چراغ خاموش بریم؟
پیاده شیم هل بدیم؟
زنگ بزنیم راه و ترابری؟
فحش بدیم؟
تُـــف کنیم؟
نمیشه کاری کرد خو!!!
به نطر من باید به جای این تابلو یه تابلو بذارن روش بنویسن:
بیا ولی اگه کوه ریخت روت و زنده موندی نیای زر مفت بزنی نیشخند

ادامه بازم هست ! (اینجا نذاشتم چون زیادی جا میگرفت. ببخشید ) چشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱٩ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
سلام به همگیـــــ !! بازم با یه مطلب جدید اومدم خدمتتون ! نیشخند 
امیدوارم خوشتون بیاد. چشمک

مرد داشت در خیابان حرکت می کرد که ناگهان صدایی از پشت گفت:
- اگر یک قدم دیگه جلو بری کشته می شی.
مرد ایستاد و در همان لجظه اجری از بالا افتاد جلوی پاش.مرد نفس راحتی کشید
 و با تعجب دوروبرشو نگاه کرد اما کسی رو ندید.بهر حال نجات پیدا کرده بود.
به راهش ادامه داد.به محض اینکه می خواست از خیابان رد بشه باز همان صدا
 گفت: ایست!
مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعت عجیبی از جلویش رد شد.بازم
 نجات پیدا کرد.مرد پرسید تو کی هستی و صدا جواب داد م فرشته نگهبان ت 
هستم. مرد فکری کرد و گفت:
-پس اون موقعی که من داشتم ازدواج می کردم تو کدوم گوری بودی؟
 نیشخند خنده قهقهه نیشخند قهقهه خنده
 چون دیدم خیلی کوتاهه یکی دیگه ادامه گذاشتم. چشمک
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ۱:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
سلامی دوباره به همگی !! بچه ها قول داده بودم که از این به بعد زود به زود
اپ میکنم. واس همون زیر قولم نزدمو یه اپ جدید کردم !! امیدوارم خوشتون 
بیاد ... چشمک 
توی رختکن کلوپ گلف، وقتی همه آقایون جمع بودند یهو یه موبایل روی
 یه نیمکت شروع میکنه به زنگ زدن.
مردی که نزدیک موبایل نشسته بود دکمه اسپیکر موبایل رو فشار مــیده و
 شروع می کنه به صحبت بقیه آقایون هم مشغول گوش کردن به این مکالمه
 میشن ...

مرد: الو؟

صدای زن اونطرف خط: الو سلام عزیزم. تو هنوز توی کلوپ هستی؟

مرد: آره !

زن: من توی فروشگاه بزرگ هستم
اینجا یه کت چرمی خوشگل دیدم که فقط ۱۰۰۰ دلاره! اشکالی نداره اگه بخرمش؟

مرد : نه. اگه اونقدر دوستش داری اشکالی نداره!

زن: من یه سری هم به نمایشگاه مرسدس بنز زدم و مدلهای جدید 2013 رو
 دیدم... یکیشون خیلی قشنگ بود قیمتش ۲۶۰۰۰۰ دلار بود !

مرد: باشه. ولی با این قیمت سعی کن ماشین رو با تمام امکانات جانبی بخری !

زن: عالیه. اوه یه چیز دیگه، اون خونه ای رو که قبلا میخواستیم بخریم دوباره 
توی بنگاه گذاشتن برای فروش. میگن ۹۵۰۰۰۰ دلاره

مرد: خب… برو تا فروخته نشده پولشو بده. ولی سعی کن ۹۰۰۰۰۰ دلار بیشتر
 ندی !!!

زن: خیلی خوبه. بعدا می بینمت عزیزم. خداحافظ

مرد: خداحافظ

بعدش مرد یه نگاهی به آقایونی که با حسرت نگاهش میکردن میندازه و
 میگه: کسی نمیدونه که این موبایل مال کیه ؟!
  
                 نیشخند قهقهه خنده نیشخند قهقهه خنده
 نتیجه اخلاقی : خدا هیشکی رو نصیب مردم آزار جماعت نکنه !! نیشخند
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢٢ | ٧:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

سلام به همگی !! بچه ها ببخشید که این اپم دیر شد. خودتون که میدونید این امتحانا ادمو ... میکنه!!!نیشخند از این به بعد سعی میکنم زود به زود اپ کنم. چشمک

 راستی بچه ها شنیدین یه جوک هست که : یکی در خونشو رنگ میکنه بچه هاش گم میشن !! میگم شما یهویی گم نشیناا ! نیشخند فقط قالبتو عوض کردم خنده نظرتون رو هم درباره قالب بگین ! ممنونچشمک


کودکی به مامانش گفت: من واسه تولدم دوچرخه می‌خوام. بابی پسر خیلی
 شری بود. همیشه اذیت می کرد. مامانش بهش گفت: آیا حقته که این دوچرخه
 رو واسه تولدت بگیریم؟ بابی گفت: آره.
مامانش بهش گفت، برو تو اتاق خودت و یه نامه برای خدا بنویس و ازش بخواه
 به خاطر کارای خوبی که انجام دادی بهت یه دوچرخه بده.
 
نامه شماره یک :
سلام خدای عزیز
اسم من بابی هست. من یک پسر خیلی خوبی بودم و حالا ازت می خوام که
 یهدوچرخه بهم بدی. دوستدار تو - بابی


بابی کمی فکر کرد و دید که این نامه چون دروغه، کارساز نیست و دوچرخه ای
 گیرش نمیاد. برای همین نامه رو پاره کرد.

نامه شماره دو :
سلام خدا
اسم من بابیه و من همیشه سعی کردم که پسر خوبی باشم. لطفاً واسه
 تولدم یه دوچرخه بهم بده. بابی
اما بابی یه کمی فکر کرد و دید که این نامه هم جواب نمی ده واسه همین 
پاره اش کرد.

نامه شماره سه :
سلام خدا
اسم من بابی هست. درسته که من بچه خوبی نبودم ولی اگه واسه تولدم یه
 دوچرخهبهم بدی قول می دم که بچه خوبی باشم. بابی
بابی کمی فکر کرد و با خودش گفت که شاید این نامه هم جواب نده. واسه
 همین پاره اش کرد. تو فکر فرو رفت. رفت به مامانش گفت که می خوام برم
 کلیسا. مامانش دید که کلکش کار ساز بوده، بهش گفت خوب برو ولی قبل از
 شام خونه باش.
بابی رفت کلیسا. یه کمی نشست وقتی دید هیچ کسی اونجا نیست، پرید و
 مجسمه مریم مقدس رو دزدید و از کلیسا فرار کرد.
بعدش مستقیم رفت تو اتاقش و نامه جدیدش رو نوشت.

نامه شماره چهار :
سلام خدا
مامانت پیش منه! اگه می خواهیش واسه تولدم یه دوچرخه بهم بده.
 بابی

 نیشخند خنده قهقهه نیشخند خنده قهقهه
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱۸ | ۳:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
مادر مسعود برای دیدن پسرش مسعود به محل دیدن او یعنی لندن آمده بود.
 او در آنجا متوجه شد که پسرش با یک هم اتاقی دختر به نام ویکی زندگی می کند.
 کاری از دست خانم حمیدی برنمی آمد و از طرفی هم اتاقی مسعود هم خیلی 
خوشگل بود. و به رابطه ی میان آن دو ظنین شده بود و این موضوع باعث کنجکاوی
 بیشتر او می شد. مسعود که فکر مادرش را خوانده بود گفت : من میدانم که شما
 چه فکری می کنید ، اما من به شما اطمینان می دهم که من و ویکی فقط هم اتاقی
 هستیم.

حدود یک هفته بعد ویکی پیش مسعود آمد و گفت : از وقتی که مادرت از اینجا رفته 
قندان نقره ای من گم شده ، تو فکر نمی کنی که مادرت این قندان را برداشته باشد؟
خب من شک دارم ، ما برای اطمینان بیشتر به او ایمیل خواهم زد.
او در ایمیل خود چنین نوشت : “مادر عزیزم ، من نمی گم که شما قندان را از 
خانه من برداشتید ، و در ضمن نمی گم که شما آن را برنداشتید. اما در هر صورت
 واقعیت این است که قندان از وقتی که شما به تهران برگشتید گم شده است با 
عشق مسعود”

روز بعد مسعود یک ایمیل به این مضمون از مادرش دریافت کرد:
پسر عزیزم ، من نمی گم تو با ویکی رابطه داری! و در ضمن نمی گم که تو باهاش
 رابطه نداری. اما واقعیت این است که اگر او در رختخواب خودش می خوابید ،
 حتما تا الان قندان را پیدا کرده بود. با عشق مامان. 
 قهقههقهقهه نیشخندنیشخند
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٢ | ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

یک برنامه نویس و یک مهندس در یک مسافت طولانی هوایی در کنار یک دیگر در هواپیما

نشسته بودند.  برنامه نویسه میگه مایلی با هم بازی کنیم؟ مهندس که میخواست

استراحت کنه محترمانه عذر خواهی میکنه و روشو بر میگردونه تا بخوابه ...

برنامه نوسه دوباره میگه بازی سرگرم کننده ای است من از شما یک سوال می کنم

اگر نتوانستید 5 دلار به من بدهید بعد شما از من سوال کنید اگر نتوانستم 5دلار به شما

میدهم ...  مهندس دوباره معذرت خواست وچشماشو بست که بخوابه ..

برنامه نویسه پیشنهاد دیگری داد گفت اگر شما جواب سوال منو بلد نبودید 5 دلار بدهید

اگر من جواب سوال شما رو بلد نبودم 200 دلار به شما میدهم !!!

این پیشنهاد خواب رو از سر مهندس پراند و رضایت داد که بازی کند 

برنامه نویس نخست سوال کرد .فاصله زمین تا ماه چقدر است؟؟ مهندس بدون اینکه

حرفی بزند بلا فاصله 5 دلار رو به برنامه نویس داد حالا مهندس سوال کرد .

اون چیه وقتی از تپه بالا میره 3 پا داره وقتی پایین میاد 4 پا؟؟   برنامه نویس نگاه

متعجبانه ای انداخت ولی هرچی فکر کرد به نتیجه نرسید بعد تمام اطلاعات کامپیوترشو

جستجو جو کرد ولی چیز به درد بخوری پیدا نکرد بعد با مودم بیسیم به اینترنت وصل

شد و همه سایت ها رو زیر رو کرد به چند تا از دوستا شم ایمیل داد با چندتا شون هم

چت کرد ولی باز هیچی به دست نیاورد ..

بعد از 3 ساعت مهندس رو بیدار کرد و 200دلار رو بهش داد مهندس مودبانه پول رو

گرفت و رویش رو برگرداند تا بخوابد

برنامه نویس او را تکان داد گفت خوب جواب سوالت چه بود؟ مهندس بدون اینکه کلمه

 ای بر زبان بیاورد 5 دلار به برنامه نویس داد و رویش را برگرداند و خوابید .......

                                    قهقههنیشخند قهقههنیشخند قهقههنیشخند      

 

  دوستان اگه براتون تکراری بود با بزرگی خودتون ببخشید !!! چشمک

تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۳۱ | ٥:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خوندن به تفریح رفته بودن و هیچ آمادگی برایامتحان نداشتن.

روز امتحان به فکر چاره افتادند و حقه ای رو سوار کردن . به این صورت که سر

و صورتشون رو کثیف کردن و مقداری هم لباساشون رو پاره کردن و توظاهر شون تغیراتی رو به وجود آوردن .

بعد به دانشگاه پیش استاد رفتند. ماجرا را این طور برا استاد گفتن... که دیشب به

یه مراسم عروسی در خارج از شهر رفته بودیم. و در راه برگشت از شانس بد ما یکی

از لاستیک های ماشین پنچر شد وبا هزار زحمت وهل دادن ماشین رو به حایی

رسوندیم و این طور بود که به امادگی لازم برای روز امتحان نرسیدیم در نهایت قرار

میشه که استاد سه روز دیگه یک امتحان اختصاصی برای این چهار نفر برگزار کند.

اون ها هم خوشحال از این موفقیت سه روز تمام درس می خونن و روز امتحان با

اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد میرن . استاد عنوان میکنه به خاطر خاص و خارج از

نوبت بودن امتحان باید هرکدوم تو یه کلاس بشینند و امتحان بدن. انها هم به دلیل

امادگی  کامل موافقت میکنن...

امتحان حاوی دو سوال بود......


1- نام و نام خانوادگی (6نمره)


2- کدام لاستیک ماشین پنچر شد؟ (14نمره)

الف) لاستیک سمت راست جلو

ب)لاستیک سمت چت جلو

ج) لاستیک سمت راست عقب

د) لاستیک سمت چت عقب

                                      نیشخند خنده نیشخند خنده نیشخند خنده

تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۱٦ | ۸:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

سلام به دوستای گل و عزیز !!!

دوستان پیشاپیش فرا رسیدن سال (به قول معروف ) یک هزار و سیصد و نود و دو هجری شمسی  را بهتون تبریک میگم !!! امیدوارم سال خوبی براتون باشه !!! 

و امااااا ...

 یه مطلب طنز دربازه عید نوروز ....

1-چهارشنبه سوری: فرصتی بسیار مناسب برای افرادی که زیاد مایل نیستند
 بهار سال آینده را مشاهده کنند. 

2- خانه تکانی: تکان خوردن خانه، نوعی زلزله بدون خسارت جانی که البته در
 برخی موارد همراه با خسارتهای شدید مالی (از جمله تعویض مبلمان، پرده ها،
 تلویزیون و...) می باشد، نام یک نوع ورزش که در آن مردان "کوزت"وار اقدام به
 شست و شوی شیشه منازل و تمیز کردن خانه می کنند.

3- خرید نوروزی: روزهای کشیدن چک، روزهای حسرت کشیدن پشت ویترین 
مغازه ها، روز" بابا من اینو می خوام "،"بابا من اونو می خوام"، روز درک معنی
 فاصله طبقاتی به کمک تک تک سلولهای بدن.

     بقیه در ادامه ...

                                  راستی دوستان اگه ادامه نرفتین ...

     پیشاپیش ==>>         نوروزتان پیروز، پیروزتان نوروز نیشخند

                                          

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ | ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
مردی جوان در راهروی بیمارستان ایستاده ، نگران و مضطرب در انتهای کادر در
 بزرگی دیده می شود با تابلوی اتاق عمل . چند لحظهبعد در اتاق باز و دکتر جراح
 با لباس سبز رنگ از آن خارج می شود . مرد نفسش را در سینه حبس می کند .
 دکتر به سمت او می رودمرد با چهره ای آشفته به او نگاه می کند . دکتر: واقعاً
 متاسفم، ما تمام تلاش خودمون رو کردیم تا همسرتون رو نجات بدیم . اما به علت
شدت ضربه نخاع قطع شده و همسرتون برای همیشه فلج شده . ما ناچار شدیم هر
 دو پا رو قطع کنیم، چشم چپ رو هم تخلیه کردیم . بایدتا آخر عمر ازش پرستاری کنی،
 با لوله مخصوص بهش غذا بدی . روی تخت جابجاش کنی، حمومش کنی، زیرش رو
 تمیز کنی و باهاشصحبت کنی . اون حتی نمی تونه حرف بزنه، چون حنجره اش رو
 برداشتیم ؛ مرد سرش گیج می رود و چشمانش سیاهی می رود . با دیدن 
این عکس العمل، دکتر لبخندی می زند و دستش را روی شانه مرد می گذارد و ...
.
 
.
دکتر: هه !! شوخی کردم ، زنت همون اولش مرد ؟ نیشخند نیشخند

تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ | ٥:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

یک بنده خدایی ، کنار اقیانوس قدم میزد و زیر لب، دعایی را هم زمزمه میکرد. 

نگاهى به آسمان آبى و دریاى لاجوردین و ساحل طلایى انداخت و گفت: - خدایا ! میشود تنها آرزوى

مرا بر آورده کنى؟ ناگاه، ابرى سیاه، آ سمان را پوشاند و رعد وبرقى درگرفت و در هیاهوى رعد و

برق، صدایى از عرش اعلى بگوش رسید که میگفت: چه آرزویى دارى اى بنده محبوب من؟مرد،

سرش را به آسمان بلند کرد و ترسان و لرزان گفت: - اى خداى کریم! از تو مى خواهم جاده اى بین

کالیفرنیا و هاوایی بسازى تا هر وقت دلم خواست در این جاده رانندگى کنم !!

از جانب خداى متعال ندا آمد که:- اى بنده ى من ! من ترا بخاطر وفادارى ات بسیار دوست میدارم و

مى توانم خواهش ترا برآورده کنم، اما، هیچ میدانى انجام تقاضاى تو چقدر دشوار است؟ هیچ میدانى

که باید ته اقیانوس آرام را آسفالت کنم ؟ هیچ میدانى چقدر آهن و سیمان و فولاد باید مصرف شود؟

من همه اینها را مى توانم انجام بدهم، اما آیا نمى توانى آرزوى دیگرى بکنى؟ مرد، مدتىبه فکر

فرورفت،آنگاه گفت:

 اى خداى من ! من از کار زنان سر در نمى آورم! میشود بمن بفهمانى که زنان چرا مى گریند؟

میشود به من بفهمانى احساس درونى شان چیست؟ اصلا میشود به من یاد بدهى که چگونه مى توان

زنان را خوشحال کرد؟

صدایی از جانب باریتعالى آمد که: اى بنده من ! آن جاده اى را که خواسته اى، دو بانده باشد یا چهار بانده ؟؟!!  

                             نیشخند قهقهه نیشخند قهقهه نیشخند قهقهه 

تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

 سلام به همگی !!! یه داستان جالب و خنده دار جدید !!!!

البته یکم بی ادبی هم داره هاااا ولی دیگه !!! واسه مورد داشتنش گذاشتم ادامه مطلب.

برین بخونین حال کنین. چشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

شب یلدای همگی مبارک باد انشالله !!!نیشخند


حالا از شب یلدا و نابودی جهان که بگذریم امروز یه تست جالب گذاشتم. اگه تونستین حل کنین جواب رو با دلیل بنویسین.

اتومبیلی بر روی یک سطح بدون اصطکاک ایستاده. اگر اتومبیل را روشن کرده و بخواهیم حرکت کنیم : 

1- اتومبیل تغییر مکان نمیدهد.

2-شتاب اتومبیل خیلی زیاد میشود.

3-سرعت اتومبیل خیلی زیاد میشود.

4-اتومبیل خیلی اسان حرکت میکند.

یادتون نره که دلیل رو هم بنویسین. اگه نتونستین بگین اخر جواب رو خودم میگم.

 و امااااا یک مطلب جالب( حتما انجامش بدین)

یک عدد بین 1 تا 9 انتخاب کنین. ضرب در 3 کنین حالا بعلاوه 3 کنین بازم ضربدر 3 کنین. الان دورقم عدد بدست امده رو با هم جمع کنین. این شخص الگوی شما تو زندگیتونه.

1-ادیسون

2-ناپلئون

3-مارادونا

4-چایکو فسکی 

5-انیشتین

6-ال پاچینو

7-گاندی

8-گراهام بل

9-علی اسپید

10-کوروش کبیر

  باورش سخته اما این شخص اسطوره خیلی هاست... نیشخند

تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱ | ٢:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺭﻡ؟
ﭘﺴﺮ: ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ؟
ﭘﺴﺮ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮ
ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻭ
ﮔﻔﺖ: ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ
ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
... 
...
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ،ﺩﺧﺘﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ
ﻫﻮﺵ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ،ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ
ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯽ
ﺩﺧﺘﺮ: ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ؟
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟
ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﭘﺴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ
ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ،ﺁﺧﻪ ﭼﺮﺍ؟
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎ!ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﺩ ..
نیشخندقهقههنیشخندقهقههنیشخندقهقههنیشخندقهقهه
 
تاريخ : ۱۳٩۱/۸/۱٧ | ٥:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

یه روزی یه مرده نشسته بوده و داشته روزنامه اش رو می خونده که زنش یهو ماهی تابه رو می کوبه تو سرش!
مرده می گه: برا چی این کار رو کردی؟
زنش جواب می ده: به خاطر این زدمت که تو جیب شلوارت یه تکه کاغذ پیدا کردم که توش اسم جسیکا نوشته شده بود…
مرده می گه: وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفته بودم اسبی که روش شرط بندی کردم اسمش جسیکا بود.
زنش معذرت خواهی می کنه و می ره به کارای خونه برسه.
سه روز بعد، مرد داشت تلویزین تماشا می کرد که زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگتر می کوبه تو سرش به طوری که مرده تقریبا بیهوش می شه.
مرد وقتی به خودش میاد می پرسه این بار برای چی منو زدی؟
زنش جواب می ده: آخه اسبت زنگ زده بود

نظر از یاد نرود !!!

تاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱٥ | ۳:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
یه آقایی توی اتوبان با سرعت 180 کیلومتر در ساعت می رفته که پلیس
 با دوربینش شکارش می کند و ماشینش رو متوقف می کند. پلیس میاد
 کنار ماشین و میگه گواهینامه و کارت ماشین !
راننده میگه :من گواهینامه ندارم.این ماشینم ماله من نیست کارت ماشین 
 هم پیشه من نیست.من صاحب ماشین رو کشتم جنازه شم انداختم تو 
صندوق عقب. چاقوشم صندلی عقب گذاشتم. حالا هم داشتم میرفتم از
 مرز فرار کنم که شما منو گرفتین.
مامور پلیس که حسابی گیج شده بود بی سیم می زنه به فرماندش و عین
قضیه رو گزارش میدهد و در خواست کمک فوری می کنه فرمانده اش هم 
به او می گه که کاری نکند تا او خودشو برسونه.
فرمانده در اسرع وقت خودشو به محل می رسوند و به راننده می گوید : 
اقا گواهینامه ؟
یارو گواهینامه اش رو از تو جیبش در میاره و به فرمانده می دهد.
فرمانده می گه اقا کارت ماشین؟
راننده کارت ماشین که به نام خودش بوده در میاره و می دهد به فرمانده
فرمانده که روی صندوق عقب چاقویی پیدا نکرده عصبانی دستور میدهد تا
 راننده در صندوق عقب را باز کند.
راننده در صندوق رو باز می کند و فرمانده می بینه که صندوق هم خالیست
فرمانده که حسابی گیج شده بود به راننده میگه "پس این مامور ما چی میگه؟
رانندهه می گه:چه میدونم والا جناب سرهنگ.لابد الانم می خواد
 بگه من 180 تا سرعت می رفتم!!!
 نه خدایی جالب نبود ؟؟؟ چشمک
تاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()

بهلول و طعام خلیفه

 

اورده اند که هارون الرشید طعامی را برای بهلول فرستاد، خادم خلیفه طعام را نزد بهلول اورد و پیش او گذاشت و گفت این طعام مخصوص خلیفه استو برای تو فرستاده است تا بخوری. بهلول ان طعام را پیش سگی که دران خرابه بود گذاشت.

خادم بانگ بر او زد که چرا طعام خلیفه را پیش سگ میگذاری ؟

بهلول گفت دم مزن، اگر این سگ بشنود که این طعام از خلیفه است او هم نخواهد خورد.

حمام رفتن بهلول

روزی بهلول بحمام رفت ولی خدمه حمام باو بی اعتنایی کردند و ان قسم که دلخواه بهلول بود او را کیسه ننمودند.با اینحال وقت خروج از حمام بهلول ده دینار که همراه داشت همگی را به استاد حمام بخشید و کارگران حمام چون این بذل و بخشش را بدیدند همگی پشیمان شدند که چرا نسبت باو بی اعتنایی کردند .

 

بهلول باز هفته دیگر بحمام رفت ولی این دفعه تمام کارگران با کمال احترام او را ششتند و مواظبت بسیار نمودند ولی با اینهمه سعی و کوشش کارگران موقع خروج از حمام بهلول فقط یک دینار بانها داد کارگران و استا متغییر گردیدند و گفتند سبب بخشش بی جهت هفته قبل و رفتار امروزیت چیست؟

 

بهلول گفت :مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام امده بودم پرداختم و مزد ان روز حمام را امروز میپردازم تا شماها ادب و رعایت حال مشتری های خود را بنمایید.

 

بقیه در ادامه مطلب 

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳٠ | ۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.