ســلام به همگــــی.چشمک بچـــه ها بایــد ببخشیــد کــه اینقــدر دیــر به دیــر آپ میکنــم... اصــلا ایــن بــاز شــدن مدرســه ها (کثافطنیشخند) به ادم یــه انرژی منفـــی ای میــده کــه نگـــو ! زبان  حـــلا بریـــن پســـت رو بخــونیــن حداقـــل یکــم از فکــر مدرســه ها بیایــن بیرون !! نیشخند  

 

 ×××××××××××××××××××××××

 

 دیدین ﻇﻬﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺨﺎﺑﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺩﺍﺭﻩ! ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﺧﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ !!!

.

.

.

ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺻﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺒﻪ؟

ﺭﻭﺯﻩ؟

ﻇﻬﺮﻩ؟

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ؟

ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ؟

ﺩﻳﺮﻭﺯﻩ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩن ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻯ؟

ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻯ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ؟

ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ؟

ﺍﻻﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮﻳﺨﻪ؟

ﺯﻣﻴﻨﻪ؟

ﻫﻮﺍﺳﺖ؟ ﻓﻀﺎﺳﺖ؟

ﻣﻦ ﻣﻨﻢ؟

ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××

 

بقـــیه تو ادامــــه ... چشمک


 تو خارج به چپ نگاه میکنی بعد راست و از خیابون رد می شی , تو ایران داری  از خیابون رد می شی باید تند تند به چپ و راست نگاه کنی وگرنه ب.گ.ا میری ...

   خندهنیشخندقهقهه

 

×××××××××××××××××××××××


ﯾﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ 40 ﺳﺎﻟﺸﻪ !
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍست ﺳﯽ ﺩﯼ ﺭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺘﻪ
 ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍش ﻣﺮﺍﺣﻠﺸﻮ ﺭﻭ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ بنویسه.
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
1 - ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ِ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺮﻭﯾﻢ.. :|

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××

 
گوشی ام رو گذاشتم رو Airplane Mode
از طبقه 6 ام پرتش کردم تو هوا ، افتاد خورد و خاکشیر شد :|
نمیدونم این چه قابلیت مسخره ایه !
کار نمیکنه که . . . :|
  خندهنیشخندقهقهه


  ×××××××××××××××××××××××


ﺩﺧﺘﺮ 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ

ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ...

ﺧﺐ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﮐﯽ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ ؟!!! قهقهه

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××

 

یه پسره تو محله مون نیسان داره پشتش نوشته:

برو از خدا بترس!!!

 نیسان که ترس نداره...

 خندهنیشخندقهقهه

 

×××××××××××××××××××××××


ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﮐﺸﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﻟﮕﺪ ﺯﺩ ﺑﻬﻢ ...
ﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺣﺲ ﻓﯿﻠﻤﻮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻨﻢ ....
ﺷﺎﻧﺲ ﺍﻭﺭﺩﻡ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ :))))

  خندهنیشخندقهقهه


×××××××××××××××××××××××

 

یارو سوار قطار می شه
خواب بوده کفشاشو در آورده بوده
دو نفر هم کوپه ایش میخواستن اینو اوسکل کنن می.ری.نن تو کفش
بعد بیدارش میکنن میگن برو چایی بگیر بیار بخوریم
میره چایی میاره ولی هیچ چی به روش نمیاره
میگیره میخوابه دوباره می.ری.نن تو کفش
بعد بیدارش میکنن میگن برو چایی بگیر بیار بخوریم
بازم میره میاره به روش نمیاره
اینا نا امید میشن
بعد فکر میکنن میگن یه کم حرف بزنیم طرفو بزاریم سر کار بخندیم
شروع میکنن در مورد جنگ عراق و آمریکا بحث میکنن بعد به یارو میگن نظر
 تو چیه؟
.
.
.
میگه: آره دنیا خیلی ناامن شده
عراق ایران رو میزنه......آمریکا عراق رو میزنه.........اسرائیل فلسطین
 رو میزنه............
شما می.ری.ن.ین تـوو کفش من......... من می.شا.ش.م میدم شما میخورین

  خنده  نیشخند  قهقهه  خنده  نیشخند  قهقهه

البتـــه ببخشیـــد اگــه مورد داشـــت !! زبان

×××××××××××××××××××××××

بروبـــچ چنـــد تــــا هـــم عکــس فقــط واس خاطـــر روی مــاه خودتـــون نیشخند گذاشـتــــم کـــه جیگرتـــون بیشتــــر حـــال بیــاد !! زبان
 
 ×××××××××××××××××××××××
 
آغــا اذیــتش نکـن دیــــگه، فقــط داره میشمــرتشــون !! قهقهه
×××××××××××××××××××××××

 ایـــنم از پشـــت صحنـــه راز بقــا !! خنده
 
 
××××××××××××××××××××××× 
 
عجـــب کوســه لوسیـــه !! نیشخند 
 
  
××××××××××××××××××××××× 
  
چـــی زر زر کــردی ؟!! زبان
 
 
 
××××××××××××××××××××××× 
 
انصـــافـــا راستـــه !! خنده 
  
 
  ×××××××××××××××××××××××   
 
ایــــنم بایـد پســـر باشیـــن تــا درک کنیـــن !! خنده
( البتــه بعضــی از دختـرا هم درک میکنــن. فقط بعضیــاشـون )زبان  
 
 
 
××××××××××××××××××××××× 
 
ایـــــنم کـــه عالمیــــه واس خودش !! قهقهه 
 
 
××××××××××××××××××××××× 
 
 خـــب بچـــه هــا. فک میــکنم دیـــگه بایــد بستـون باشـــه. زبان 
نمیـــدونیــد کــه تــا مــن ایــن عکســـا رو بذارم دهنـــم بــار ها و بارها سرویــس شـــد !!! نیشخند 
 خـــب حـــالا بگذریـــم ... خوشتـــون اومـــد ؟! مژه
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٤ | ٩:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.