ســــلام بــه همــه بــــروبـــچ عـــزیــــز !!! چطـــور مطـــوریـــن ؟!! زبانامیــدوارم کــه خــوب و شاداب و سرحال و ... :)  بــاشیـــن ××هورا

مــن یــه عــذر خــواهــی بــابـــت دیـــر آپ کـــردن بــهتـــون بــدهکـــارم، ایــن معلمــــای مــارو جــو تــرم دوم گــرفتــه بـــود نمیــذاشتــن یــه روز رو هــم بیکـــار بمـــونیـــم ×× خـــلاصــه ... تــا میـــخــوردیـــم امتحــان انـــداختـــن. نیشخند {حتیـــ یکیــــشم انــداختــه بــود واس همیــن شنبــه ( 24 ام) کــه گفتیــم جمــع کــن بــابـــا و از ایــن جــور حــرفــا...  اونـــم حــذفــش کــرد !! نیشخند همچیـــن آدمــایی هستیــم مـــا !! زبان } واس همـــون نمیتــونستـــم آپ کنـــم ×× دیــگه بــایــد خــودتــون ببخشیــد !!! لبخند

 

حـــالــــا از ایـــنــا گــذشتــــه ....      

        .:   پیشـــاپیـــش ســــال نــو رو بــه همتــــــون تبـــریــــک میــــگم !!  :.

           ایشـــالله ســـال میـــمونــ نیشخندو خــوشیـــ بــرا هممـــون بــــاشه !!!خیال باطل

تحــویــل هــم کـــه ســـاعت 20 و 27 دقیقــه و 7 ثــانیــه و 30 صــدم ثــانیـــه و 34 هـــزارم میــلی ثــانیــه :) پنجشنبــه اســـت. صــرفــا جهــت اطــــلاع !! نیشخند  تــو دعــای ســر تحــویل هــم مــارو از یــاد نبـــریـــد !! زبان

راستــی تــو پســت تبــریک عیــد ســال قبــل یــه مطــلب طنــز هــم راجب عیــد نــوروز گــذاشتــم کــه میتــونیــن بــریــن نگــاه کنیـــن ==> از ایـــنجا :)

اون پســـت هــم کــه قــولشــو داده بــودم و بخــاطــرش منــو کچــل کــرده بــودیــن نیشخند تــو ادامــه اســــت و طــبــق معمــول هــم طنـــز ـه، هــم دراز !! زبان

 

 

کـــلام آخــــر... ==>             

                                نـــوروزتـــان پیـــروز، پیــروزتــان هــر روز نیشخند

 

بــــــــــدویـــــــد ادامــــــــه مطــــلب ( بـــاشــد کــه مـــورد پســـند واقـــع شـــود... )  نیشخند

 


 ××××××××××××××××××××××××××

 

هیچ دقت کردین که همه ایرانیا کلا فقط نیگا میکنن؟ :|

اعدام باشه نیگا میکنن... :|

دعواباشه نیگا میکنن... :|

تصادف باشه نیگامیکنن... :|

طرف بازنش باشه نیگا میکنن... :|

ماشین قراضه سوارشی نیگا میکنن... :|

گرونی میشه نیگا میکنن... :|

کلا هرچی باشه نیگا میکنن... :|

الانم نظر نمیدن فقط نیگا میکنن... :|

میگی نه؟! حالا ببین :|    زباننیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

بچــه هــا یــه ســوال مهــم هــم دارم ازتــــون :

نزدیک ترین معنای " استاد خسته نباشید" کدام است؟

1-جمــع کن بابا کــار و زنــدگی داریم!نیشخند

2-استــاد به روح اعتقــاد داریــ ؟!!نیشخند

3-جمــع کــن بــابـــا قلیــون دیــر شــد !! زبان

4-جــون مــادرت درس بســه ×× زبان

5-استــاد قــرار دارم دم بــوفــه ولمـــون کــن !! نیشخند

6-بـــرو بیـــرون دیـــگه... اه !!زبان

7-بــا خــداحــافظیــت خــوشحــالمــون کـــن !! نیشخند

8-بــس کــن دیــگه صــدات رو مخــه ××دلقک

9-استـــاد ســاعت نــداری تقــویــم هستــــاا ××خنده

10- استــاد تیـــتراژ رفـــت !!! خنده

11- کچــل شـــدیــم از بــس درس دادیـــ !! نیشخند

12-نــامـســلــمــون از بــس نشستـــیم رو صندلی پشتمون پـــینه بست !!زبان

13-استـــاد واقعــا خستــه نبــاشیـــد × زبان

 

××××××××××××××××××××××××××

دختره قیافش عین قاشق مربا خوری میمونه

برداشته تو about پروفایلش نوشته:

درگیر من نشو، همــــدم نمیشوم!

اعتماد به نفس بعضیا صاف تو لوزوالمعدم !! خنده

 

××××××××××××××××××××××××××

دیــدین این دخترایی که تا بهشون میگی سلام خانوم میگن لطفن مزاحم نشو …

خب لامصب واسا ببین چیکار داره طرف بعد خود داف پنداری کن !!نیشخند نیشخند

××××××××××××××××××××××××××

سلامتی خانم هایی که میخوان پارک دوبل کنن

روسری لیز میخوره ، شال میافته از سرشون

دکمه مانتو باز میشه ، دستشون میخوره به برف پاک کن

اشتباهی میزنن تو ۴ به جا دنده عقب

آخر سر هم خاموش میکنن !  زبان

 

××××××××××××××××××××××××××

شنیدین این دخترای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟

یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من!

ازدواج که قصد نمی خواد!! خواستگار می خواد که تو نداری! والللا !! خنده

 

××××××××××××××××××××××××××


مورد داشتیم دختره قفل گوشیشو گذاشته رو شناساییه چهره !

بعدش رفت حموم برگشت دیگه گوشیش نشناختتشقهقهه

 

××××××××××××××××××××××××××

بچــه هــا میــدونستییــن :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺍﺭﻥ ، ﯾﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ؟!!! نیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

ﻣﺮﺍﻗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ،

مراقب نیستش که ﮔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ... (راستــه خــدایی) قهقهه

 

××××××××××××××××××××××××××

از نشونه های یه عطسۀ دلچسب اینه که:

پشتش دو سه تا “زهرمار” از قسمت های مختلف خونه بشنوی نیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

ایران رمز هم بزنه نمیتونه آرژانتین رو ببره ؛

حتی اگه دسته خرابو بدن به آرژانتین بازم نمیتونه ! زبان

 

××××××××××××××××××××××××××

مورد داشتیم کادوئه ولنتاینش دست به دست چرخیده باز رسیده به خودشنیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

میدونین اینا کین؟

اینــا نکبتایی ان که سر جلسه امتحان نمیرسونن خنثی

(._.) (‘_’ ) (._.)

(._.) ( ‘_’) (._.)

(._.) (•_•) (._.)

 خنده

××××××××××××××××××××××××××

بعضیا خودشون کل منظومه شمسی رو رصد کردن ،

اونوقت دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگردن نیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

داشتم تو کلاس از اول تا آخر با دوستم حرف میزدم ،

استاد آخرای کلاس دیگه از دستم خسته شده بود گفت:

پنج دیقه مونده دیگه حرفاتو جمع بندی کن ... نیشخندنیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

دقت کردین مارمولکا همیشه یه جوری میدون که انگار دسشویی دارن  ؟!! نیشخند

 

××××××××××××××××××××××××××

من اکثرا وقتی ایرانسل پیام میده نخونده پاکش میکنم . . .

امروز پیام داد :

بذار حرفمو بزنم اگه غیر منطقی بود بعد پاکش کن... خنده

 

××××××××××××××××××××××××××

دیگه کم کم باس منتظر عکسای 4شنبه سوری تـو این شبکه های اجتماعی باشیم :

مــن و تــرقــه ...زبان

مــن و ممــد بمبــی ...نیشخند

مــن و بــاروت ...زبان

مــن در حــال کبــاب شــدن ...خنده

مــن و مسعــود ده نمکیــ درحــال بمب گــذاری ...نیشخند

مــن و عشــقم در حــال انفجــار...قهقهه

مــن و دوستــام در حــال اتیــش گــرفتــن ..خنده


××××××××××××××××××××××××××

دالــــــــــــ ­ــــی...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پدر جان این حرکات در شان شما نیست ! برو کنار بذار کارمو بکنم.
 
 (پریدن جنتی جلوی تلسکوپ گالیله)خنده
 
 
××××××××××××××××××××××××××

قیــافه ی پســرا وقتـــی یه دخــتر جلوشــون سوتــی میــده... خنده
××××××××××××××××××××××××××

قیــافه پســرا وقتــی میــخوان بــرن دعـــوا ... قهقهه

 

 

××××××××××××××××××××××××××

دوران ســربـــازی ... نیشخند

 

 

××××××××××××××××××××××××××

ایـــنم عکــس العمـل خانومـها و آقایـان هنگــام خوانــدن نامــه عاشـقانــه ! خنده

 

 

××××××××××××××××××××××××××

در ایــن تصــویــر طبــق محــاسبـاتی کــه انجــام دادیــم در هــر حال طــرف بــه فنــا رفتــه !!نیشخند


 

××××××××××××××××××××××××××

ما همسن این بودیم عکس سگ بهمون نشون میدادن شلوارمونو خراب میکردیم... نیشخند

 

 

××××××××××××××××××××××××××

آغــا قلبــش از حلقــومــش زد بیــرون.. یکیــ جــوابشــو بــده × نیشخند

 

 

××××××××××××××××××××××××××

آخیـــ !! نتــونستــه جلــوی خــودشــو بگیــره دیــگه ... زبان

 

 

××××××××××××××××××××××××××

خدایــی نفــر ســوم خیلــی دور گرفتــه ! نگرانشــم ســر پیــچ ! خنده

 

 

××××××××××××××××××××××××××

دم نویســنده زیرنویسش گـــرم !!! قهقهه

 

 

××××××××××××××××××××××××××

مــن خــودم کــه ایــنجــوری شـــدم شمــا رو نمیــدونم ==>قهقههنیشخندخنده

 

 

××××××××××××××××××××××××××

ایــ بــابــا بــاز ایــن هنــگ کـــرد ... خنده

 

 

××××××××××××××××××××××××××

همشــونو ول کنیــد فقــط قیــافه اون پســر بچــه رو بچسبیـــن ... قهقهه

عــالمیــه واس خـــودش !!! نیشخند 

 

 

××××××××××××××××××××××××××

دکتــر جــون یکــم مــراعــات کــن دیـــگه !!! نیشخند

 

 

××××××××××××××××××××××××××

نیشخند مــن دیــگه هیــچ عــرضی نـــدارم !! نیشخند

 

 

××××××××××××××××××××××××××

ایــن عکــس هــم کــه دیـــگه خــــداس !!! خندهخنده

 

 

××××××××××××××××××××××××××

 

چطـــور بــــودن بچــه هــــا ؟!!!لبخند بــه انــدازه کــافی دراز بــــود ؟!!  نیشخند

  تـــا آپ بعــدی ( کــه نمیـــدونـــم کی ــه زبان) می تو (Me too) نیشخند

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ | ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ☺☻ AliSpeeD ☺☻ | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.