شـــب یــلداتــــون مبــــارک !! :)

بـــا ســـلام بــه همگیــــ !! اگر در صحت و سلامت  به سر میرید لطفا اعـــلام حضـــور کنیــــد
( اعـــلام حضـــور کــامنــت در پســـت پـــایینیــــ !! ) نیشخند
.
.
.
.طرح سر شماری جوجه آخر پاییز نیشخند

 

چطـــوریـــن بـــروبــــچ ؟!!! ایشـــالله کــه خــوب هستیــــن ×× غـــرض از گـــذاشتــن ایــن پســــت تبــریــک شــب یلـــدا بـــود کـــه گـــفتیـــم !! زبان  دیـــگه عــــرضی نیســـــت !! نیشخند

 

 


آهــــا راستیــــ بچـــه هــــا بـــا تــوجـــه بـــه زیــاد شــدن حجـــم درســـا و نـــزدیـــکی امتحـــانـــات نــوبـــت اول و از همــه مهــم تــر کـــرم ریــزی معــلمــا ( نیشخند ) وقـــت کمیـــ بــاقیــ میـــمونـــه کــه بیــام نــت و ج نظـــراتــــتونو بــدم ولیـــ هـــرجـــوری شـــده میـــامزبان بـــد بــه دلتـــون راه نـــدیـــن و منتظـــر بـــاشیــــن ×× مژه فــــدای همگیــــ !! چشمک

 

××××××××××××××××××

 

ایــــنم انـــدر احــوالات همــه مــا در شـــب یـــلدا !! خنده


خــــــــوش بـــاشیــــــن !!   --8--@  چشمک

/ 0 نظر / 59 بازدید